Vizualizace

datum.png, 6,4kBRYCHLÝ KONTAKT
+420 602 722 032


DEVELOPER:
Rodinné domy Újezdec s.r.o.

PRODEJCE:
APOLLO REALITY
+420 602 722 032

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ:
Mgr. Jana Opletalová
mobil: +420 608 753 792

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. Miroslav Sekanina - možnost vytvoření projektu nebo jen studie
+420 572 634 146

Partneři projektuApollo reality

FengShui Plus

Možnost financováníČSOB Hypoteční banka


• Výborná dopravní dostupnost
( MHD, ČD, automobilem )

• dvojí kanalizace

• příjezdová komunikace
v šířce 6m

• Šířka komunikace 5.5m

• ulice mezi domy v šířce 11.5m

• rozestup mezi RD 23.5-27.5m

• prestižní, slunná, klidná lokalita

• snadná dopravní dostupnost

• možnost jakékoliv individuální výstavby

• veškeré IS kolaudace červen 2012 s dotací až 200.000.- Kč

• jasná pevná cena bez výběrových řízeních

• stačí 50.000.- Kč k rezervaci pozemku

Soutěž„BYDLETE S NÁMI A VYHRAJTE NOVÉ AUTO ŠKODA RAPID“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obchodní společnost Rodinné domy Újezdec s. r. o. se sídlem Vlčnovská 2344, PSČ: 688 01 Uherský Brod, IČ: 29249121 DIČ: CZ29249121, zapsaná v OR 7 Krajského soudu v Brně, spisová značka C 68319, organizuje v období od 1. 9. 2012 do 31. 3. 2013 soutěž pod názvem „BYDLETE S NÁMI A VYHRAJTE NOVÉ AUTO ŠKODA RAPID“ (dále jen „Soutěže“).

skoda_rapid_bila.jpg, 42kB

obrázek je pouze ilustrativní

Níže uvedená pravidla tvoří statut, který je jediným závazným dokumentem upravující podmínky vyhlášené Soutěže, zveřejněn na webové stránce www.novyujezdec.cz.

2. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
Organizátor soutěže je:
Obchodní jméno: Rodinné domy Újezdec s. r. o
Sídlo: Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod
IČ: 29249121
DIČ: CZ29249121
zapsaná v OR 7 Krajského soudu v Brně, spisová značka C 68319 (dále jen „Organizátor“)

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky uvedené v tomto statutu (dále jen „Účastník“)

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož ani osoby s těmito osobami příbuzné. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

4. TERMÍN SOUTĚŽE
Soutěž se uskuteční v době od 1. 9. 2012 do 31. 3. 2013.

5. PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání soutěže splní následující podmínky:
- zakoupí si stavební pozemek v lokalitě Nový Újezdec
- podepíše řádnou smlouvu o koupi
- zaplatí 100% ceny pozemku do 31. 3. 2013

6. VÝHERCE SOUTĚŽE
Výherce se bude losovat dne 5. 4. 2013 za přítomnosti všech účastníků soutěže, pořadatelů soutěže, starosty Uherského Brodu Patrika Kunčara a státní notářky JUDr. Dufkové. Výhercem se stává osoba, která splní výše uvedené podmínky soutěže, bude přítomna losování a bude mít u sebe výherní kupon s číslem kupní smlouvy.

7. CENA V SOUTĚŽI
Výherce soutěže vyhrává možnost si odkoupit nový automobil Škoda Rapid za 1.000,- Kč.

8. OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Výsledky losování budou oznámeny okamžitě. Výherce se prokáže výherním poukazem s číslem kupní smlouvy a občanským průkazem. Pokud nebude výherce přítomen nebo nesplní některou z podmínek, bude se losování opakovat.

vzor_poukazky.jpg, 42kB


9. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ CENY
Pokud bude výherce souhlasit s výhrou, bude pro něj na místě připravena smlouva o koupi. Po řádném podpisu smlouvy si může výherce auto převzít.

10. ZMĚNA A UKONČENÍ SOUTĚŽE
Organizátor má právo kdykoliv tj. i během Soutěže, Soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit Statut. Veškeré změny je Organizátor povinen zveřejnit na internetové stránce www.novyujezdec.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení soutěže v případě, že se v uvedeném termínu soutěže neprodá, alespoň 50% nabízených pozemků. Veškerá pravidla soutěže by tím pozbyla platnost.

11. OSTATNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ DÍLA
Účastníci v soutěži souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, popřípadě může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v mediích (tisk, rozhlasové vysílání, internet apod.) formou šíření reklamních spotů.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
Ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ existence rozdílných znění statutů je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.novyujezdec.cz.

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.

V případě rozporu ustanovení Statutu a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto statutu.

V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím Organizátora Soutěže.

Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho fotokopii. Statut je k dispozici v sídle Organizátora Soutěže a internetové adrese www.novyujezdec.cz.

V Uherském Brodě dne 28. 8. 2012

Studie / technické info  |  Parcely  |  O Újezdci  |  Investor / Developer  |  Kontakt  |  Fotogalerie  |  Webkamera  |  Partneři  |  Soutěž

Všechna práva vyhrazena - 2011 - www.novyujezdec.cz - vytvořilo studio KVARK / Partneři: Překladač online